Cultuureducatiegelden basisscholen

donderdag 18 januari 2024

Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs' voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen ingegaan. Het aantal rekenregels om te komen tot de hoogte van het budget voor scholen is daarmee teruggebracht van 130 naar ongeveer 30. Cultuureducatie is niet meer geoormerkt. 

Cultuureducatie in de lumpsum
Cultuuronderwijs is geen geoormerkt onderdeel meer van de lumpsum, waardoor scholen dit niet meer hoeven te verantwoorden. De financiën zijn er natuurlijk nog wel. Wij adviseren om een cultuurplan op te stellen met een duidelijk voorstel voor de besteding van de financiën voor cultuuronderwijs. Maak daarbij eventueel gebruik van de 'oude' bedragen die gehanteerd werden. Dat is € 121,98 per school en € 23,52 per leerling (met indexatie 2023).

Meer informatie over de lumpsum vind je hier.